You need to log in to create posts and topics.

Ebook Nhà Ta Cửa Sau Thông Hồng Hoang

Nhà Ta Cửa Sau Thông Hồng Hoang

我家后门通洪荒

Nguồn: TruyệnCV

Giới thiệu:

Đi một chuyến Hồng Hoang, a, hai mạch Nhâm Đốc bị đả thông.

Lại đi một chuyến, thành Tiên Môn tông phái tròng mắt đỏ lên Tiên Thiên đạo thể!

Cái gì, ngươi là tam thế Tán Tiên chuyển thế tiên ba, ba ngàn ngoại công đã viên mãn, trăm năm có thể thành tiên, không sao, ta đã thành Hồng Hoang nhân tộc tiên sư, Tiên Tổ sư, công đức vô lượng, đang theo lấy Kim Tiên đạo quân xung kích!

Ebook Convert: EPUBPRCPDF