Forum Navigation
You need to log in to create posts and topics.

[Thảo Luận] Từ Già Thiên Bắt Đầu Đánh Dấu - Vân Trung Cầm Tiên Hạc

Từ Già Thiên Bắt Đầu Đánh Dấu

从遮天开始签到

Tác Giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc

Thể Loại: Đồng Nhân

Giới thiệu:

Tại cửu long kéo quan tài ngày, Thái Sơn tế đàn năm màu phía trên đánh dấu, ban thưởng: Chí Tôn Cốt!

Tại Huỳnh Hoặc Cổ Tinh Đại Lôi Âm Tự đánh dấu, ban thưởng vô thượng công pháp: Thần Tượng Trấn Ngục Kình!

Tại Thanh Đồng tiên điện bên trong đánh dấu, ban thưởng: Hồng Mông mẫu khí nguyên căn!

...

Xuyên qua Già Thiên thế giới, đạp biến tuyệt địa, chiến lượt tinh không.

Vô địch truyền thuyết, từ cửu long kéo quan tài bắt đầu!

Đọc Truyện: Tại Đây